بعد از ورود موفقیت آمیز شما به نرم افزار زانادنت نوبت به آن رسیده است که با قالب کلی و جداول موجود در نرم افزار آشنا شده و تنظیمات اولیه مرتبط با خودتان (تنظیمات پروفایل، تنظیمات مطب)  را انجام دهید .

قبلی

بعدی