برای تعریف اطلاعات اولیه نرم افزار به منوی اصلی، قسمت تعاریف می رویم.

قبلی

بعدی