جهت ثبت بیماری در سوابق پرونده بیمار از این بخش استفاده نمایید.
 

برای تعریف بیماری بر روی کلیک نموده و در صفحه ایجاد بیماری، اطلاعات مربوط به آن ( نام بیماری، نوع بیماری و توضیحات ) را وارد نمایید.

قبلی

بعدی