در این بخش بیمه های درمانی طرف قرارداد خود را تعریف نمایید.

برای تعریف بیمه بر روی    کلیک نمایید.

    1. نام بیمه مورد نظر را وارد نمایید.

    2. درصدی که بیمه پرداخت می نماید را تعیین نمایید.

    3. با استفاده از این قسمت وضعیت بیمه های خود را فعال / غیر فعال نمایید.

    4 و5. شماره تلفن و آدرس بیمه مورد نظر را  در صورت نیاز وارد نمایید.

 

تعرفه های بیمه

در این نرم افزار شما می توانید برای درمان ها، تعرفه های خاص هر بیمه را تعیین نمایید . به همین منظور پس از ثبت بیمه بر روی  کلیک نمایید.

 

سپس بر روی کلیک نمایید.

 

درمان مورد نظر به همراه قیمت تعیین شده بیمه را وارد نمایید.

 

نرم افزار زانادنت بیمه هایی که دارای سقف بیمه می باشند را نیز پشتیبانی می نماید و در قسمت جلسه درمانی مدیریت این بیمه ها امکان پذیر می باشد که متعاقبا توضیح داده خواهد شد .

قبلی

بعدی