برای ایجاد بیمار بر روی دکمه  در صفحه بیماران کلیک نمایید.

در فرم "ایجاد بیمار"، به جهت تسریع در عملیات، ثبت نمودن فقط نام خانوادگی ضروری می باشد.

در صورتی که بیمار از طرف کاربر یا بیمار دیگری معرفی شده باشد می توانید شخص معرف را از میان آنها انتخاب نموده و در فرم ثبت نمایید.

نکات :

         1. واضح و مبرهن است تا زمانی که شماره موبایل وارد نشود امکان ارسال پیامک به بیمار وجود نخواهد داشت.

        2. توجه داشته باشید که بیمار فقط در صورتی می تواند از امکانات باشگاه مشتریان استفاده نماید که شماره کد ملی او به درستی در سیستم وارد شده باشد.

       3.در صورتی که شماره موبایل و کد ملی به درستی وارد شده باشد ، پیامکی حاوی نام کاربری و کلمه عبور برای بیمار ارسال خواهد شد .

قبلی

بعدی