پرونده پزشکی هر بیمار در نرم افزار زانادنت،  شامل 4 بخش زیر می باشد :

                                                           1- طرح درمان                    2-وضعیت کنونی                   3-تشخیص                   4-سوابق بیماری

قبلی

بعدی