در این بخش طرح درمانهای موردنظر جهت انجام در طول دوره درمان را ثبت نمایید.

* نکته : درجدول پایین بخش طرح درمان با کلیک بر روی دکمه قرمز رنگ درمان مورد نظر به " انجام شده" تغییر وضعیت داده و از چارت بالا حذف می گردد.

قبلی

بعدی