در این بخش کلیه ی درمان های انجام شده در جلسات درمانی به صورت چارت و جدول نمایش داده می شوند.

نکته قابل توجه این است که این جدول قابل ویرایش نیست.

با استفاده از دکمه ی  و  می توانید به جلسه ی درمانی انجام شده مورد نظر بروید.

قبلی

بعدی