1. ثبت مبالغ دریافتی از بیمار

       2. ثبت تخفیف کلی برای بیمار

       3. ثبت مبالغ بازگشتی به بیمار

       4. مجموع کل دریافت ها و هزینه های در مانی محاسبه شده که در صورت بدهکاری بیمار به رنگ قرمز و بستانکاری به رنگ سبز نشان داده خواهد شد.

       5. در این قسمت گزارش مختصری از دریافت ها ، درمان ها و ...  نمایش داده میشود.

       6. در این جدول کلیه ی تراکنشات مالی و خدمات مربوط به بیمار مورد نظر نمایش داده خواهد شد که شما می توانید بر اساس تاریخ یا مقدار در آنها جستجو نمایید.

قبلی

بعدی