این بخش کلیه ی مراجعات مربوط به این بیمار را به شما نمایش می دهد .

* نکته 1 : با استفاده از دکمه های عملیاتی   و   می توانید به جلسه درمانی مورد نظر وارد شوید.

* نکته 2 : جستجو در اطلاعات بیمار بر اساس تاریخ یا وضعیت امکان پذیر می باشد.

قبلی

بعدی