یادداشت ها در پروفایل بیمار شامل دو بخش زیر می باشد :

یادداشت کلی : یادداشت هایی که مربوط به بیمار بوده و فقط در پروفایل ثبت می گردد.

یادداشت جلسات : در این قسمت کلیه یادداشت هایی را که در جلسات بیمار ثبت نموده اید را مشاهده خواهید نمود.

قبلی

بعدی