در این بخش تمام عملیات مالی مطب ثبت می گردد. شما می توانید با استفاده از این منو عملیات حسابداری مطب را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهید.

 

1- صندوق                  2- تراکنش های مالی              3- تسویه نشده           4- مدیریت چک ها