در این بخش از نرم افزار لیست تمام افرادی که به مطب بدهکار می باشند مشخص می شود و همچنین می توانید آنها را بر اساس بیشترین بدهی مرتب سازی و با کلیک بر روی گزینه  یا  عملیات دریافت از بیمار و یا تخفیف به بیمار را ثبت نمایید.