در این بخش می توانید وضعیت چک ها را پیگیری و مدیریت نمایید.

* نکته 1 : با کلیک بر روی  می توانید تمام جزییات مربوط به چک را مشاهده کنید.

* نکته 2 : امکان ویرایش و یا حذف چک نیز وجود دارد.

* نکته 3 : با کلیک بر روی نام هر شخص می توانید اطلاعات مربوط به وی را مشاهده کنید.