در منوی اصلی با انتخاب بخش دندانپزشک شما می توانید برنامه هفتگی دندانپزشک ، زمانبندی و تعرفه های درمان را مشخص کنید.