در این  بخش ساعات حضور دندانپزشک در مطب تعیین می شود که  این ساعات در مابقی جداول به صورت آبی کمرنگ نمایش داده می شود و می تواند راهنمایی برای مدیریت زمان مراجعه بیماران به مطب و فعالیت های دیگر باشد.

در این جدول می توانید با drag  نمودن هرقسمت زمان حضور دندانپزشک را مشخص نموده و در صورت لزوم آنها را ویرایش یا حذف نمایید.