این جدول یک تقویم برای یادداشت و زمان بندی تمام فعالیت های شما می باشد. به طور مثال تمام قرار ملاقات ها ، همایش ها ، نمایشگاه ها ، سفرها و ... را می توانید در این بخش ثبت نمایید و به سرعت به آن دسترسی داشته باشید . همچنین کاربران شما می توانند این فعالیت ها را مشاهده نموده و با توجه به حضور شما زمان مراجعات را تعیین نمایند.

نمایش جدول را می توانید به صورت ماهانه و یا هفتگی تنظیم نمایید.