در این بخش نرم افزار شما می توانید برای درمان ها ، قیمت تعرفه اختصاصی هر پزشک را تعیین نمایید . به همین منظور با کلیک بر روی گزینه  تعرفه های جدید ( به طور مثال : Filling ) ایجاد کنید.

 

* نکته : در صورتی که در این قسمت قیمت تعیین شود ، این قیمت ها نسبت به تعرفه ای که در  بر اساس واحد  k در بخش درمان ها تعریف شده ، از اولویت بیشتری برخوردارند و عملیات حسابداری و مالی بر طبق این قیمت ها محاسبه می شود.

 

نام درمان را انتخاب کنید و تعرفه آن را مشخص نمایید و بر روی گزینه تایید کلیک نمایید. تعرفه درمان به لیست شما اضافه می شود.