در این بخش می توانید تمام اتفاقات و عملیات رخ داده در نرم افزار را با جزئیات مشاهده نمایید. شما از طریق این منو از تمام عملیاتی که کاربران نرم افزار انجام داده اند مطلع می شوید و مدیریت مطب را برای شما ساده تر می شود.

از طریق کلیک بر روی گزینه  می توانید آن عملیات را با جزئیات کامل مشاهده نمایید.

* در این بخش امکان جستجو و چاپ اطلاعات نیز وجود دارد.